جراحی های پوستی

  • اعمال جراحی که بر روی پوست انجام می شوند به طور عمده مربوط به یکی از گروه های زیر هستند :
  • اعمال جراحی به منظور زیبایی و اصلاح فرم عضو
  • اعمال جراحی برای برداشت یک ضایعه یا بخشی از آن به منظور اطمینان از خوش خیم بودن ضایعات
  • نمونه برداری  تشخیصی  قسمتی از پوست که دچار تغییراتی شده است