جراحی های ناخن

بد شکلی ناخن علل مختلفی دارد که از آن ها می توان به مواردی نظیر عفونت ها، تروماهای حاد و مزمن مثل پوشیدن کفش های تنگ و نامناسب و همینطور عوامل وراثتی اشاره کرد.
در برخی از موارد با کمک جراحی های ظریف ناخن می شود. به اصلاح شکل و کارکرد آن کمک نمود. در این روش جراحی با استفاده از بی حس کننده های موضعی و به صورت سرپایی می توان به نتیجه مناسب دست یافت.